لودر ميکانيکي نيوهلندW170B,W190B


کشورسازنده: Italy

کارخانه سازنده: NEW HOLLAND

محصولات مرتبط