بيل ميکانيکي نيوهلندE215


کشورسازنده: Italy

کارخانه سازنده: NEW HOLLAND