فيلتر پليتد با توري فلزي

فيلتر پليتد با توري فلزي

کاربرد اين نوع فيلتر ها با انواع پيش فيلتر در مسير هواي ورودي هواسازها ، کمپرسور ها ، توربين ها  مي باشد که وظيفه آن جداسازي ذرات درشت از هواست ، اين نوع پيش فيلتر ها با فرم هاي فلزس بر اساس نوع کاربرد تهيه مي گردد که توسط شرکت برنا راه مهر ( اوج فيلتر ) در ابعاد مختلف با استفاده از توري هاي فلزي با مش هاي گوناگون توليد و ارائه مي گردد.

 

فيلتر پليتد - فيلتر هواکش فلزي -