فيلتر غبارگير استوانه اي و پودر رنگ

فيلتر غبارگير استوانه اي و پودر رنگ

اين نوع فيلتر ها جهت استفاده در يونيت هاي فيلتراسيون استاتيک و نيز پالس جت به کار گرفته مي شود که با توجه به شرايط محيطي و نيز نوع آلودگي سيستم از مديا هاي مختلفي استفاده مي گردد.

از خصوصيات بارز اين نوع فيلتر ظرفيت بخارگيري بالا و طول عمر بالا و مقاومت متناسب در فشارهاي پالس مي باشد.

 

فيلتر غبارگير - پودر رنگ -