فيلتر کربن اکتيو

فيلتر کربن اکتيو

اين شرکت فيلتر هاي  کربن اکتيو را با مدياي گرانول ، مدياي الياف مصنوعي آغشته به کربن اکتيو و نيز پودر کربن اکتيو توليد و ارائه مي نمايد . کاربرد اين نوع فيلتر ها جهت گازهاي شيميايي و رفع بو از محيط مي باشد .اين شرکت فيلتر هاي کربن اکتيو را بر اساس نوع کاربرد و گازهاي آلاينده موجود در محيط توليد مي نمايد.

 فيلتر کربن اکتيو - کربن اکتيو - فيلتر کربن - فيلتر- فيلتر هواکش کربن اکتيو - هواکش کربن