فيلتر روغن

فيلتر روغن

با توجه به کاربرد روغن در صنايع مختلف کشور و نيز حساسيت بسيار زياد و در تميز بودن روغن از ذرات جامدي که بر اثر خوردگي در سيستم هاي مکانيکي ايجاد مي شود فيلتراسيون روغن نيز بسيار با اهميت مي باشد .

شرکت برنا راه مهر (اوج فيلتر) در اين راستا فيلتر هاي روغن  را بر اساس کاربرد و ميکرويتينگ مورد نياز با مدياهاي مختلف توليد و ارائه مي نمايد که کاربرد هاي گوناگوني در صنايع مختلف از جمله در فيلتراسيون روغن انواع موتور ديزل، توربين مورد استفاده قرار مي گيرد. متريال مصرفي در اين نوع فيلتر ها مي تواند ازيک الي صد ميکرون متغير باشد . متريال مصرفي در اين نوع فيلتر ها مي تواند از نوع کاغذ يا مش باشد.

فيلتر روغن -  روغن -