فيلتر آب

 فيلتر آب

توليد فيلتر آب که در دستگاه هاي وايرکات و تراش مورد استفاده قرار مي گيرد جهت جداسازي ذرات و چربي موجود در آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

 

فيلتر آب - آب -