فيلتر سوخت

فيلتر سوخت

المنت فيلتر هاي سوخت اغلب در فيلتراسيون سيالاتي مانند گازوئيل ،بنزين و... به کار گرفته مي شوند که با توجه به آلودگي موجود در اين نوع سيالات استفاده از يونيت هاي فيلتراسيون در مصارف صنعتي لازم و ضروري مي باشد. اين شرکت فيلتر هاي سوخت را با توجه به کاربرد و نيز ميکروريتيگ  مورد نياز با مدياهاي مختلف ( مش و کاغذ) توليد و ارائه مي نمايد.

فيلتر سوخت - سوخت - فيلتر گازوئيل   فيلتر سوخت - فيلتر گازوئيل - سوخت 


فيلتر سوخت - سوخت - فيلتر گازوئيل