فيلتر هيدروليک

فيلتر هيدروليک

فيلتر هيدروليک وظيفه دارد ذرات اضافي در روغن را جذب کند تقسيم بندي انواع صافي هيدروليک بر مبناي سطح فشار و موقعيت نصب متفاوت است.