فيلتر مکش

فيلتر مکش

فيلتر مکش وظيفه دارد از ورود ذرات اضافي به درون پمپ خودداري کند طبيعتا محل نصب آن با رعايت شرايط استاندارد در مسير ورودي پمپ خواهد بود . از آنجا که در پمپ هيدروليک با پديده کاديتاسيون روبه رو هستيم مش سايز فيلتر مکش در حدود 150 ميکرون يا بزرگتر انتخاب مي شود از اين رو به نام صافي مکش هم شناخته مي شود .

فيلتر هيدروليک مکش - فيلتر مکش    فيلتر مکش - فيلتر هيدروليک - مکش - هيدروليک مکش