فيلتر فشار

فيلتر فشار

زماني که از قطعات حساس مانند شيرهاي پرورپورشنال و يا سرو و هيدروليک استفاده مي شود بر اساس توصيه سازنده فيلتر فشار با سطح تميزي بالا به کار گرفته مي شود سطح فشار قابل تحمل در کاربرد هاي صنعتي معمولا تا 420بار مي باشد . معمولا فيلتر فشار براي تامين تميزي روغن در حد 7-4 NAS  مش يا کاغذ سايز اين فيلتر ها از 12-4 ميکرون مي باشد. نکته مهم و قابل توجه اين است که سايز مش فيلتر به تنهايي نمي تواند معيار درستي براي انتخاب باشد . سطح تميزي به دست آمده صرفا بر اساس مش بندي فيلتر تعيين نمي شود اين فيلترها به صورت خطي و يا بلوکي در مدار هيدروليک نصب مي شود.

فيلتر فشار- فيلتر هيدروليک - هيدروليک