فيلتر برگشت

فيلتر برگشت

فيلتر برگشت هيدروليک زماني به کار مي رود که ذراتي از داخل سيستم به روغن هيدروليک استفاده شود . لذا مي خواهيم از ورود آنها به مخزن هيدروليک جلوگيري کنيم . هدف اين است که علاوه بر جذب ذرات در مسير عبور آزادانه روغن به مخزن هيدروليک به وجود نيايد. لذا سطح فشار مربوط به فيلتر برگشت هيدروليک از حدود 2 بار تجاوز نمي کند کاتريج داخل اين فيلتر ها مي تواند از مش يا کاغذ 20 الي 40 ميکرون انتخاب شود همانطور که در مورد فيلتر فشار توضيح داده شد صرف انتخاب سايزش فيلتر سطح تميزي مطلوب را تعيين نميکند. اين فيلتر ها به صورت خطي يا قرارگيري درب مخزن در مدار هيدروليک نصب مي شود.

فيلتربرگشت - فيلتر هيدروليک - هيدروليک - فيلتر