فيلتر DRY GAS SEAL

فيلتر DRY GAS SEAL

 کاربرد اين فيلترها در کمپرسور گاز در يونيت هاي  DRY GAS SEAL  مي باشد . که با توجه به حساسيت در اين يونيت ها بايد گاز قبل از ورود به يونيت در حد مشخص شده فيلتر گردد که از اين نوع فيلتر ها عبور داده مي شود . مدياي استفاده شده در اين نوع فيلتر ها از نوع استند استيل ، فايبر گلاس و مش از سايز 1 الي 10 ميکرون مي باشد.

فيلتر سوخت - فيلتر گازوئيل - سوخت - گازوئيل  فيلتر سوخت - فيلتر گازوئيل - سوخت - گازوئيل