فيلتر هاي مايعات

فيلتر روغن

با توجه به کاربرد روغن در صنايع مختلف کشور و نيز حساسيت بسيار زياد و در تميز بودن روغن از ذرات جامدي که بر اثر خوردگي در سيستم هاي مکانيکي ايجاد مي شود فيلتراسيون روغن نيز بسيار با اهميت مي باشد .

شرکت برنا راه مهر (اوج فيلتر) در اين راستا فيلتر هاي روغن  را بر اساس کاربرد و ميکرويتينگ مورد نياز با مدياهاي مختلف توليد و ارائه مي نمايد که کاربرد هاي گوناگوني در صنايع مختلف از جمله در فيلتراسيون روغن انواع موتور ديزل، توربين مورد استفاده قرار مي گيرد. متريال مصرفي در اين نوع فيلتر ها مي تواند ازيک الي صد ميکرون متغير باشد . متريال مصرفي در اين نوع فيلتر ها مي تواند از نوع کاغذ يا مش باشد.

فيلتر روغن - روغن - فيلتر هيدروليک - فيلتر مايعات

فيلتر آب

توليد فيلتر آب که در دستگاه هاي وايرکات و تراش مورد استفاده قرار مي گيرد جهت جداسازي ذرات و چربي موجود در آب مورد استفاده قرار مي گيرد.

فيلتر آب - فيلتر گازوئيل - فيلتر مايعات - فيلتر آب ايراني - فيلتر آب خارجي

فيلتر سوخت

المنت فيلتر هاي سوخت اغلب در فيلتراسيون سيالاتي مانند گازوئيل ،بنزين و... به کار گرفته مي شوند که با توجه به آلودگي موجود در اين نوع سيالات استفاده از يونيت هاي فيلتراسيون در مصارف صنعتي لازم و ضروري مي باشد. اين شرکت فيلتر هاي سوخت را با توجه به کاربرد و نيز ميکروريتيگ  مورد نياز با مدياهاي مختلف ( مش و کاغذ) توليد و ارائه مي نمايد.

 

فيلتر سوخت - سوخت - فيلتر        فيلتر سوخت - فيلتر -  فيلتر گازوئيل - فيلتر مايعات - فيلتر ساختني - LF - FF- FS -

فيلتر هيدروليک

فيلتر هيدروليک وظيفه دارد ذرات اضافي در روغن را جذب کند تقسيم بندي انواع صافي هيدروليک بر مبناي سطح فشار و موقعيت نصب به شرح زير است:

1-    فيلتر مکش

فيلتر مکش وظيفه دارد از ورود ذرات اضافي به درون پمپ خودداري کند طبيعتا محل نصب آن با رعايت شرايط استاندارد در مسير ورودي پمپ خواهد بود . از آنجا که در پمپ هيدروليک با پديده کاديتاسيون روبه رو هستيم مش سايز فيلتر مکش در حدود 150 ميکرون يا بزرگتر انتخاب مي شود از اين رو به نام صافي مکش هم شناخته مي شود .

فيلتر هيدروليک - فيلتر هيدروليک مکش - فيلتر -      

2-    فيلتر فشار

زماني که از قطعات حساس مانند شيرهاي پرورپورشنال و يا سرو و هيدروليک استفاده مي شود بر اساس توصيه سازنده فيلتر فشار با سطح تميزي بالا به کار گرفته مي شود سطح فشار قابل تحمل در کاربرد هاي صنعتي معمولا تا 420بار مي باشد . معمولا فيلتر فشار براي تامين تميزي روغن در حد 7-4 NAS  مش يا کاغذ سايز اين فيلتر ها از 12-4 ميکرون مي باشد. نکته مهم و قابل توجه اين است که سايز مش فيلتر به تنهايي نمي تواند معيار درستي براي انتخاب باشد . سطح تميزي به دست آمده صرفا بر اساس مش بندي فيلتر تعيين نمي شود اين فيلترها به صورت خطي و يا بلوکي در مدار هيدروليک نصب مي شود.

فيلتر هيدروليک فشار - فيلتر فشار- فيلتر هيدروليک - فيلتر

3-    فيلتر برگشت

فيلتر برگشت هيدروليک زماني به کار مي رود که ذراتي از داخل سيستم به روغن هيدروليک استفاده شود . لذا مي خواهيم از ورود آنها به مخزن هيدروليک جلوگيري کنيم . هدف اين است که علاوه بر جذب ذرات در مسير عبور آزادانه روغن به مخزن هيدروليک به وجود نيايد. لذا سطح فشار مربوط به فيلتر برگشت هيدروليک از حدود 2 بار تجاوز نمي کند کاتريج داخل اين فيلتر ها مي تواند از مش يا کاغذ 20 الي 40 ميکرون انتخاب شود همانطور که در مورد فيلتر فشار توضيح داده شد صرف انتخاب سايزش فيلتر سطح تميزي مطلوب را تعيين نميکند. اين فيلتر ها به صورت خطي يا قرارگيري درب مخزن در مدار هيدروليک نصب مي شود.

فيلتر برگشت - فيلتر هيدروليک - فيلتر برگشت هيدروليک