فيلتر گاز

فيلتر گاز خشک

اين نوع فيلتر ها در خطوط انتقال گاز و يونيت هاي فيلتراسيون ايستگاه هاي گاز استفاده مي شوند که قابليت جداسازي ذرات جامد از سيال گاز عبوري را دارند اين نوع فيلتر ها در ميکرورتينگ هاي مختلف از يک ميکرون الي ده ميکرون و با کلاس هاي کاري مختلف توسط اين شرکت توليد مي گردد . مدياي به کاررفته در اين نوع فيلترها از جنس مش استيل يا POLYESTER  مي باشد .

در فيلتر هاي اين شرکت از لايه توري ساپورت جهت بالا بردن مقاومت مدياي فيلتر در فشار گاز نيز استفاده مي گردد.

فيلتر گازوئيل - فيلتر سوخت - سوخت - گازوئيل فيلتر سوخت - فيلتر گازوئيل - سوخت - گازوئيل فيلتر سوخت - گازوئيل - فيلتر گازوئيل

فيلتر DRY GAS SEAL

 کاربرد اين فيلترها در کمپرسور گاز در يونيت هاي  DRY GAS SEAL  مي باشد . که با توجه به حساسيت در اين يونيت ها بايد گاز قبل از ورود به يونيت در حد مشخص شده فيلتر گردد که از اين نوع فيلتر ها عبور داده مي شود . مدياي استفاده شده در اين نوع فيلتر ها از نوع استند استيل ، فايبر گلاس و مش از سايز 1 الي 10 ميکرون مي باشد.

فيلتر سوخت - فيلتر گازوئيل - سوخت - گازوئيل  فيلتر سوخت - فيلتر گازوئيل - سوخت - گازوئيل